آزاده اربابی سبزواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیاقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامشهرعضو هیات علمی واحد اسلامشهررسمی قطعی(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

داور فصلنامه علمی و پژوهشی

عضو هیت داوران همایش

مرکز آموزش علمی فرهنگ و هنر /عضو کیمته علمی

دبیرکمیته علمی

داور فصلنامه علمی و پژوهشی

عضو هیت علمی تمام وقت  ومدیر گروه جفرافیا