نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
نوشین

نوشین آذین

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
نوشین آذین
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/noushin-azin/fa

مهرناز

مهرناز آزادیکتا

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
مهرناز آزادیکتا
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/azadyekta/fa

علی

علی آسمند جونقانی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
علی آسمند جونقانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/aliasmand/fa

سیده زهرا

سیده زهرا آقا محمدی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
سیده زهرا آقا محمدی
استادیار دکتری
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/aghamohamadi/fa

محمود

محمود آقائی

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمود آقائی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/mahmud-aghaie/fa

مینا

مینا آقانبی قلهکی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مینا آقانبی قلهکی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-agha-nabi-gholhaki/fa

رضا

رضا آقایان

مربی آموزشیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رضا آقایان
مربی آموزشیار دکتری
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/r-aghayan/fa

وحید آین

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
وحید آین
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/v-ayn/fa

یوسف

یوسف ابراهیم دوست کنفی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
یوسف ابراهیم دوست کنفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahimdost/fa

منصور

منصور ابطحی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
منصور ابطحی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mansur-abtahi/fa

احمد

احمد اتقیایی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
احمد اتقیایی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/atghiaee/fa

سیدجلال

سیدجلال احمدی

مربی
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
سیدجلال احمدی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/ahmadijalal/fa

کاوه احمدی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
کاوه احمدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/kaveh-ahmadi/fa

فاطمه

فاطمه ادیبی سعدی نژاد

استادیار
علوم پایه - جغرافیا
فاطمه ادیبی سعدی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/f-adibi-saadinezhad/fa

آزاده

آزاده اربابی سبزواری

دانشیار
علوم پایه - جغرافیا
آزاده اربابی سبزواری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/a-arbabi-sabzevari/fa

محدثه اسحق نیموری

مربی
فنی و مهندسی - برق
محدثه اسحق نیموری
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/eshagh/fa

الهام

الهام اسدی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
الهام اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/elham-asadi/fa

بهناز

بهناز اسفندیاری

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
بهناز اسفندیاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/esfandiaribehnaz/fa