فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
محمود

محمود آقائی

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمود آقائی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/mahmud-aghaie/fa

رضا

رضا آقایان

مربی آموزشیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رضا آقایان
مربی آموزشیار دکتری
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/r-aghayan/fa

وحید آین

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
وحید آین
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/v-ayn/fa

احمد

احمد اتقیایی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
احمد اتقیایی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/atghiaee/fa

کاوه احمدی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
کاوه احمدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/kaveh-ahmadi/fa

محدثه اسحق نیموری

مربی
فنی و مهندسی - برق
محدثه اسحق نیموری
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/eshagh/fa

احمد

احمد اشگزران

مربی
فنی و مهندسی - برق
احمد اشگزران
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/a-ashgzaran/fa

امیرحسین

امیرحسین اقبالی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
امیرحسین اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/eghbali/fa

مانی امرونی حسینی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
مانی امرونی حسینی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/mhosseini/fa

عباس

عباس امیدی فرد

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
عباس امیدی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-omodi-fard/fa

آیدا

آیدا امینی مطلق

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
آیدا امینی مطلق
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/aidaamini/fa

محمدرضا

محمدرضا ایزدی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا ایزدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/m-reza-izadi/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی بهشتی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
سیدمحمدعلی بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/beheshty/fa

علی

علی پاشا

مربی
فنی و مهندسی - عمران
علی پاشا
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-pasha/fa

حجت اله

حجت اله ترکیان

مربی
فنی و مهندسی - عمران
حجت اله ترکیان
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/h-torkian/fa

حسین

حسین تورنگ

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
حسین تورنگ
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-turang/fa

فرشاد

فرشاد تیموری

مربی
فنی و مهندسی - برق
فرشاد تیموری
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/farshadteimoori/fa

علی

علی جسیم

مربی
فنی و مهندسی - عمران
علی جسیم
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-jasim/fa