فیلتر شده بر اساس : مدیریت و حسابداری
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.
سیدجلال

سیدجلال احمدی

مربی
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
سیدجلال احمدی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/ahmadijalal/fa

علی

علی اسماعیل زاده مقری

دانشیار
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
علی اسماعیل زاده مقری
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/maghari/fa

اکبر باقری

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
اکبر باقری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/akbarbagheri/fa

مهرداد

مهرداد بنداری

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
مهرداد بنداری
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/bondari/fa

حمید

حمید جمشیدی

استادیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید جمشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/hamid-jamshidi/fa

رضا خوش سیما

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
رضا خوش سیما
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/khoshsima/fa

مهدی

مهدی دهقان نیستانکی

استادیار
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
مهدی دهقان نیستانکی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/mahdi-neyestanaki/fa

عبداله

عبداله رجبی خانقاه

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
عبداله رجبی خانقاه
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/rajabi/fa

حمید

حمید سجادی

مربی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
حمید سجادی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-sajadi/fa

جلال

جلال سیف الدینی

مربی
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
جلال سیف الدینی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار

http://faculty.iiau.ac.ir/jalalseifoddini/fa

سیدحسین

سیدحسین شاکرطاهری

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
سیدحسین شاکرطاهری
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-shaker-taheri/fa

سعید

سعید شفائی

استادیار
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
سعید شفائی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار

http://faculty.iiau.ac.ir/s-shafai/fa

سمیه

سمیه شکروی

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
سمیه شکروی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/shokravi/fa

حمید رضا

حمید رضا شماخی (حسابداری )

استادیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید رضا شماخی (حسابداری )
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/h-reza-shamakhi/fa

ولی اله

ولی اله صمدی

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
ولی اله صمدی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/vsamadi/fa

وحید

وحید قربانی

مربی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
وحید قربانی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/ghorbanii/fa

حمیدرضا

حمیدرضا کردلوئی

دانشیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
حمیدرضا کردلوئی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/hamidreza-kordlui/fa

اصغر

اصغر کرمی

استاد
مدیریت و حسابداری - حسابداری
اصغر کرمی
استاد دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/asgharkarami/fa