فیلتر شده بر اساس : علوم انسانی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۱ مورد.
وحید

وحید حسنی سنگانی

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
وحید حسنی سنگانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/vahidhasani/fa

سیدحسین

سیدحسین حسینی زندآبادی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسین حسینی زندآبادی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseini-zandabadi/fa

احمد

احمد حکیم جوادی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
احمد حکیم جوادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/hakimjavadi/fa

سهیل

سهیل خداپرستی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیل خداپرستی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-khodaparasti/fa

مریم

مریم خضری نژاد

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم خضری نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/maryam-khezrinezhad/fa

آرمان

آرمان داودی آبکنار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
آرمان داودی آبکنار
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/arman-davoudi-ab-kenar/fa

مسیب

مسیب داوری

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
مسیب داوری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/davari/fa

مجتبی

مجتبی دهقاندار

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مجتبی دهقاندار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-dehghandar/fa

سالومه

سالومه رستم پور(سالومه )

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
سالومه رستم پور(سالومه )
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/saloumeh-rostampour/fa

محمد

محمد رنگچیان

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
محمد رنگچیان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-rangchian/fa

شبنم

شبنم زمانی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
شبنم زمانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-zamani/fa

حجت

حجت سبزواری نژاد

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
حجت سبزواری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/hojatsabzevarinejad/fa

فاطمه

فاطمه سلیمانی کوشالی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
فاطمه سلیمانی کوشالی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/fsoleymani/fa

علی

علی شجاعی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
علی شجاعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/ashojaee/fa

حسین

حسین شریفی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
حسین شریفی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseinsharifi/fa

فیروزه

فیروزه شیبانی

استادیار
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
فیروزه شیبانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/sheibani/fa

بتول

بتول شیخ

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
بتول شیخ
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/sheikhbatul/fa

رامین

رامین شیخانی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
رامین شیخانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/shaikhani/fa