فیلتر شده بر اساس : علوم انسانی
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۱ مورد.
مریم

مریم صاعدواقفی انوشه

استادیار
علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)
مریم صاعدواقفی انوشه
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)

http://faculty.iiau.ac.ir/m-saed-vaghefi-anoushe/fa

مرجان

مرجان صداقتی چهارده

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مرجان صداقتی چهارده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sedaghti-chehardeh/fa

محمدرضا

محمدرضا صدریان

استادیار
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
محمدرضا صدریان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohammadreza-sadriyan/fa

سهیلا

سهیلا ضیاءالدین

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیلا ضیاءالدین
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/soheila-ziaodin/fa

یداله

یداله طالشی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
یداله طالشی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/taleshi/fa

فرهاد

فرهاد طهماسبی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فرهاد طهماسبی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/f-tahmasbi/fa

اتوسا

اتوسا طوسی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
اتوسا طوسی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-tousi/fa

ادیبه

ادیبه ظهرابی طالار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
ادیبه ظهرابی طالار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/adibeh-zahrabi-talar/fa

ابراهیم

ابراهیم عراقیه

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
ابراهیم عراقیه
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahimaraghiyeh/fa

حسین

حسین عسگری راد

مربی
علوم انسانی - کارشناسی حقوق
حسین عسگری راد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کارشناسی حقوق

http://faculty.iiau.ac.ir/h-asgari-rad/fa

بتول

بتول علی نیا

استادیار
علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)
بتول علی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)

http://faculty.iiau.ac.ir/b-ali-nia/fa

احمد

احمد فاطمی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
احمد فاطمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/ahmad-fatemi/fa

احسان

احسان قباد

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
احسان قباد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/ghobadehsan/fa

جواد

جواد قربانی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
جواد قربانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/bazbaranjavad/fa

شهرام کریم زاده (شهرام )

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
شهرام کریم زاده (شهرام )
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/shahram-karimzadeh/fa

فیروزه

فیروزه کشاورزی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
فیروزه کشاورزی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/firouzeh-keshavarzi/fa

سیدحسن

سیدحسن کمالی جلودار

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سیدحسن کمالی جلودار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/kamali/fa

مریم

مریم لاری

استادیار
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مریم لاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-lari/fa