فیلتر شده بر اساس : علوم پایه
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۸ مورد.
سیده زهرا

سیده زهرا آقا محمدی

دکتری
علوم پایه - ریاضی
سیده زهرا آقا محمدی
استادیار دکتری
zahraaghamohamadi@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aghamohamadi/fa

یوسف

یوسف ابراهیم دوست کنفی

دکترای تخصصی
علوم پایه - ریاضی
یوسف ابراهیم دوست کنفی
استادیار دکترای تخصصی
ebrahimdost@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahimdost/fa

فاطمه

فاطمه ادیبی سعدی نژاد

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
فاطمه ادیبی سعدی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
f-adibi-saadinezhad@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/f-adibi-saadinezhad/fa

آزاده

آزاده اربابی سبزواری

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
آزاده اربابی سبزواری
دانشیار دکترای تخصصی
a-arbabi-sabzevari@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-arbabi-sabzevari/fa

الهام

الهام اسدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
الهام اسدی
استادیار دکترای تخصصی
elham-asadi@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/elham-asadi/fa

بهناز

بهناز اسفندیاری

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
بهناز اسفندیاری
استادیار دکترای تخصصی
me_esfandiari2000@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/esfandiaribehnaz/fa

حسین

حسین اصغری شیوایی

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
حسین اصغری شیوایی
استادیار دکترای تخصصی
hosein-asghari-shivaie@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-asghari-shivaie/fa

محمد هاشم

محمد هاشم امامی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
محمد هاشم امامی
دانشیار دکترای تخصصی
m-hashem-emami@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hashem-emami/fa

طوبی

طوبی امیرعضدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
طوبی امیرعضدی
استادیار دکترای تخصصی
t-amir-azodi@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/t-amir-azodi/fa

شیوا

شیوا انصاری

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
شیوا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
sh-ansari@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-ansari/fa

رضا

رضا بابائی (ریاضی )

کارشناسی ارشد
علوم پایه - ریاضی
رضا بابائی (ریاضی )
مربی کارشناسی ارشد
r-babaie@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/r-babaie/fa

لاله

لاله بابائی خو

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
لاله بابائی خو
استادیار دکترای تخصصی
l-babai-khou@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/l-babai-khou/fa

ضرغام

ضرغام باقری

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
ضرغام باقری
استادیار دکترای تخصصی
z-bagheri@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/z-bagheri/fa

گیتی

گیتی برزین

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
گیتی برزین
استادیار دکترای تخصصی
g-barzin@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/g-barzin/fa

محمدرضا

محمدرضا بلقدر

کارشناسی ارشد
علوم پایه - فیزیک
محمدرضا بلقدر
مربی کارشناسی ارشد
belghadr@yahoo.com علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/belghadr/fa

آفرین

آفرین بهرامی شبستری

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
آفرین بهرامی شبستری
استادیار دکترای تخصصی
bahrami@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-bahrami/fa

محمد

محمد بیگدلی تبار

کارشناسی ارشد
علوم پایه - فیزیک
محمد بیگدلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
mohamad-bigdeli-tabar@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamad-bigdeli-tabar/fa

منصوره

منصوره پشنگ پور

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
منصوره پشنگ پور
استادیار دکترای تخصصی
mansour-pashangpour@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mansour-pashangpour/fa