فیلتر شده بر اساس : علوم پایه
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۸ مورد.
الهام

الهام پورنامداری

استادیار
علوم پایه - شیمی
الهام پورنامداری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/e-pour-namdari/fa

لیلا

لیلا پیشکار

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
لیلا پیشکار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/leila-pishkar/fa

ویدا

ویدا جدائیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
ویدا جدائیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/v-jodaian/fa

زهرا

زهرا جوانی جونی

استادیار
علوم پایه - شیمی
زهرا جوانی جونی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/zahra-javani-juni/fa

حمیدرضا

حمیدرضا جودکی

استادیار
علوم پایه - جغرافیا
حمیدرضا جودکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/hamidreza-judaki/fa

وحید

وحید حدادی

استادیار
علوم پایه - شیمی
وحید حدادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/v-hadadi/fa

مژگان

مژگان حسینی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
مژگان حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mojgan-hoseini/fa

سید حسین

سید حسین حسینی

دانشیار
علوم پایه - شیمی
سید حسین حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-hoseini/fa

مهرنوش

مهرنوش خالقیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
مهرنوش خالقیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khaleghian/fa

معصومه

معصومه خان محمدی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
معصومه خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khan-mohamadi/fa

اکرم السادات

اکرم السادات دلبری

استادیار
علوم پایه - شیمی
اکرم السادات دلبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-s-delbari/fa

نسرین

نسرین سرتیپ نیا

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
نسرین سرتیپ نیا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/nsartipnia/fa

معصومه

معصومه سهرابی ملایوسفی

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
معصومه سهرابی ملایوسفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/sohrabi/fa

سیروس شفقی

استاد
علوم پایه - جغرافیا
سیروس شفقی
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/sirous-shafaghi/fa

عباس

عباس شکری

مربی
علوم پایه - شیمی
عباس شکری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/abbas-shokri/fa

معصومه

معصومه صیادیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
معصومه صیادیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sayadian/fa

صبا

صبا طاهری

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
صبا طاهری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/taheri-saba/fa

پریسا

پریسا طباطبایی

مربی
علوم پایه - زمین شناسی
پریسا طباطبایی
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/parisa-tabatabaie/fa