فیلتر شده بر اساس : تربیت بدنی
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
زهره

زهره افشارمند

مربی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
زهره افشارمند
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/afsharmand/fa

لاله

لاله بهبودی تبریزی

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
لاله بهبودی تبریزی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/behboudi/fa

مسعود

مسعود حاجی رسولی

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مسعود حاجی رسولی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-haji-rasouli/fa

شهرام

شهرام خانزاده هولا سو

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
شهرام خانزاده هولا سو
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-khanzadeh-hulasu/fa

علی  اکبر

علی اکبر روحانی

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
علی اکبر روحانی
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-akbar-rouhani/fa

فروزان

فروزان زاهدمنش

مربی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
فروزان زاهدمنش
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/f-zahedmanesh/fa

محسن

محسن شفیعی

استادیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
محسن شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohsen-shafie/fa

سعید

سعید صداقتی

استادیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سعید صداقتی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-sedaghati/fa

سپیده

سپیده قطنیان

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سپیده قطنیان
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/sepideh-ghotnian/fa

یاسر

یاسر کاظم زاده

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
یاسر کاظم زاده
استادیار کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/y-kazemzadeh/fa

کیوان

کیوان ملا نوروزی

استادیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
کیوان ملا نوروزی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/k-mola-norouzi/fa

ساناز

ساناز میرزایان شانجانی

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
ساناز میرزایان شانجانی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-mirzayan-shanjani/fa

فریده

فریده هادوی

دانشیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
فریده هادوی
دانشیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/farideh-hadavi/fa

سهیلا

سهیلا یوسفی

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سهیلا یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-usefi/fa