نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
فاطمه

فاطمه صف آراء

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
فاطمه صف آراء
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/fsafara/fa

صابر

صابر صفار

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
صابر صفار
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/sabersaffar/fa

علی

علی صفری

مربی
فنی و مهندسی - برق
علی صفری
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/safari/fa

ولی اله

ولی اله صمدی

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
ولی اله صمدی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/vsamadi/fa

معصومه

معصومه صیادیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
معصومه صیادیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sayadian/fa

سهیلا

سهیلا ضیاءالدین

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیلا ضیاءالدین
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/soheila-ziaodin/fa

یداله

یداله طالشی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
یداله طالشی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/taleshi/fa

مهدی

مهدی طالشیان

استادیار
فنی و مهندسی - برق
مهدی طالشیان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/mahdi-taleshiyan/fa

صبا

صبا طاهری

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
صبا طاهری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/taheri-saba/fa

پریسا

پریسا طباطبایی

مربی
علوم پایه - زمین شناسی
پریسا طباطبایی
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/parisa-tabatabaie/fa

فرهاد

فرهاد طهماسبی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فرهاد طهماسبی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/f-tahmasbi/fa

اتوسا

اتوسا طوسی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
اتوسا طوسی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-tousi/fa

ادیبه

ادیبه ظهرابی طالار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
ادیبه ظهرابی طالار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/adibeh-zahrabi-talar/fa

حامد

حامد عامری

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
حامد عامری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/hamedamin/fa

ناصر

ناصر عبادتی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
ناصر عبادتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/naser-ebadati/fa

محمد

محمد عباس محسن

استادیار
علوم پایه - شیمی
محمد عباس محسن
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohammad-abbas-mohsen/fa

مهدی

مهدی عبدالصالحی

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
مهدی عبدالصالحی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/abdossalehi/fa

مهدی

مهدی عبدالوند

مربی آموزشیار
فنی و مهندسی - برق
مهدی عبدالوند
مربی آموزشیار کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/abdolvand/fa