نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
مرجان

مرجان صداقتی چهارده

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مرجان صداقتی چهارده
مربی کارشناسی ارشد
m-sedaghti-chehardeh@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sedaghti-chehardeh/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی صدرالدینی (عمران )

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
سیدمحمدعلی صدرالدینی (عمران )
استادیار دکترای تخصصی
s-mohamad-ali-sadrodini@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-mohamad-ali-sadrodini/fa

محمدرضا

محمدرضا صدریان

دکترای تخصصی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
محمدرضا صدریان
استادیار دکترای تخصصی
mohammadreza-sadriyan@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mohammadreza-sadriyan/fa

فاطمه

فاطمه صف آراء

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
فاطمه صف آراء
استادیار دکترای تخصصی
fsafara@yahoo.com فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/fsafara/fa

صابر

صابر صفار

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
صابر صفار
استادیار دکترای تخصصی
saber.saffar@gmail.com فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sabersaffar/fa

علی

علی صفری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
علی صفری
مربی دکترای تخصصی
safari@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/safari/fa

ولی اله

ولی اله صمدی

کارشناسی ارشد
مدیریت و حسابداری - حسابداری
ولی اله صمدی
مربی کارشناسی ارشد
vsamadi@yahoo.com مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/vsamadi/fa

معصومه

معصومه صیادیان

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
معصومه صیادیان
استادیار دکترای تخصصی
m_sayadian@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sayadian/fa

سهیلا

سهیلا ضیاءالدین

دکترای تخصصی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیلا ضیاءالدین
مربی دکترای تخصصی
soheila-ziaodin@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/soheila-ziaodin/fa

یداله

یداله طالشی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
یداله طالشی
استادیار دکترای تخصصی
taleshi@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/taleshi/fa

مهدی

مهدی طالشیان

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
مهدی طالشیان
استادیار دکترای تخصصی
mahdi-taleshiyan@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mahdi-taleshiyan/fa

صبا

صبا طاهری

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
صبا طاهری
استادیار دکترای تخصصی
s.taheri@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/taheri-saba/fa

پریسا

پریسا طباطبایی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
پریسا طباطبایی
مربی دکترای تخصصی
parisa-tabatabaie@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/parisa-tabatabaie/fa

فرهاد

فرهاد طهماسبی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فرهاد طهماسبی
استادیار دکترای تخصصی
f-tahmasbi@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/f-tahmasbi/fa

اتوسا

اتوسا طوسی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
اتوسا طوسی
مربی دکترای تخصصی
a-tousi@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-tousi/fa

ادیبه

ادیبه ظهرابی طالار

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
ادیبه ظهرابی طالار
مربی کارشناسی ارشد
adibeh-zahrabi-talar@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/adibeh-zahrabi-talar/fa

حامد

حامد عامری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
حامد عامری
استادیار دکترای تخصصی
hamedamin@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hamedamin/fa

ناصر

ناصر عبادتی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
ناصر عبادتی
استادیار دکترای تخصصی
naser-ebadati@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/naser-ebadati/fa