نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
منصوره

منصوره پشنگ پور

استادیار
علوم پایه - فیزیک
منصوره پشنگ پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/mansour-pashangpour/fa

الهام

الهام پورنامداری

استادیار
علوم پایه - شیمی
الهام پورنامداری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/e-pour-namdari/fa

لیلا

لیلا پیشکار

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
لیلا پیشکار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/leila-pishkar/fa

حجت اله

حجت اله ترکیان

مربی
فنی و مهندسی - عمران
حجت اله ترکیان
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/h-torkian/fa

حسین

حسین تورنگ

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
حسین تورنگ
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-turang/fa

سعید

سعید توکلی کرمانی

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سعید توکلی کرمانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-tavakoli-kermani/fa

فرشاد

فرشاد تیموری

مربی
فنی و مهندسی - برق
فرشاد تیموری
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/farshadteimoori/fa

ویدا

ویدا جدائیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
ویدا جدائیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/v-jodaian/fa

علی

علی جسیم

مربی
فنی و مهندسی - عمران
علی جسیم
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-jasim/fa

ناهید

ناهید جعفری

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
ناهید جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/nahid-jafari/fa

فروغ

فروغ جعفری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
فروغ جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/fjafari/fa

حمید

حمید جمشیدی

استادیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید جمشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/hamid-jamshidi/fa

فائزه

فائزه جنیدی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فائزه جنیدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/faezeh-joneidi/fa

حیدرعلی

حیدرعلی جهانبخشی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
حیدرعلی جهانبخشی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-jahanbakhshi/fa

سیدعلی محمد

سیدعلی محمد جوادیان فیروز آبادی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
زهرا

زهرا جوانی جونی

استادیار
علوم پایه - شیمی
زهرا جوانی جونی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/zahra-javani-juni/fa

حمیدرضا

حمیدرضا جودکی

استادیار
علوم پایه - جغرافیا
حمیدرضا جودکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/hamidreza-judaki/fa

سعید

سعید حاتم زاده ورمزیار

استادیار
فنی و مهندسی - برق
سعید حاتم زاده ورمزیار
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hatamzadeh-varmarzyar/fa