نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
مسعود

مسعود حاجی رسولی

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مسعود حاجی رسولی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-haji-rasouli/fa

روح اله

روح اله حافظی فرد

استادیار
فنی و مهندسی - برق
روح اله حافظی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/rhafezifard/fa

رسول

رسول حبیب زاده شجاعی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رسول حبیب زاده شجاعی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/shojaei/fa

مهران

مهران حجوانی

استادیار
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مهران حجوانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hajvani/fa

وحید

وحید حدادی

استادیار
علوم پایه - شیمی
وحید حدادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/v-hadadi/fa

علیرضا

علیرضا حسن زاده خوش طینت

مربی
فنی و مهندسی - عمران
علیرضا حسن زاده خوش طینت
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/alireza-hasanzadeh-khoshtinat/fa

وحید

وحید حسنی سنگانی

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
وحید حسنی سنگانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/vahidhasani/fa

ناصر

ناصر حسینقلی ارباب

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
ناصر حسینقلی ارباب
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/arbab/fa

مژگان

مژگان حسینی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
مژگان حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mojgan-hoseini/fa

سید حسین

سید حسین حسینی

دانشیار
علوم پایه - شیمی
سید حسین حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-hoseini/fa

سیدحسین

سیدحسین حسینی زندآبادی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسین حسینی زندآبادی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseini-zandabadi/fa

پژمان

پژمان حسینیون

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
پژمان حسینیون
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/hosseiniun/fa

مریم

مریم حق بین

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
مریم حق بین
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/m-haghbin/fa

سعید

سعید حق گو

مربی آموزشیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
سعید حق گو
مربی آموزشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/saied-haghgu/fa

احمد

احمد حکیم جوادی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
احمد حکیم جوادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/hakimjavadi/fa

مهرنوش

مهرنوش خالقیان

استادیار
علوم پایه - شیمی
مهرنوش خالقیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khaleghian/fa

معصومه

معصومه خان محمدی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
معصومه خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khan-mohamadi/fa

شهرام

شهرام خانزاده هولا سو

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
شهرام خانزاده هولا سو
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-khanzadeh-hulasu/fa