نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
زهرا

زهرا جوانی جونی

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
زهرا جوانی جونی
استادیار دکترای تخصصی
zahra-javani-juni@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/zahra-javani-juni/fa

حمیدرضا

حمیدرضا جودکی

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
حمیدرضا جودکی
استادیار دکترای تخصصی
hamidreza-judaki@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hamidreza-judaki/fa

سعید

سعید حاتم زاده ورمزیار

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
سعید حاتم زاده ورمزیار
استادیار دکترای تخصصی
s-hatamzadeh-varmazyar@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hatamzadeh-varmarzyar/fa

مسعود

مسعود حاجی رسولی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مسعود حاجی رسولی
استادیار دکترای تخصصی
m-haji-rasouli@iiau.ac.ir تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-haji-rasouli/fa

روح اله

روح اله حافظی فرد

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
روح اله حافظی فرد
استادیار دکترای تخصصی
r.hafezifard@yahoo.com فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/rhafezifard/fa

رسول

رسول حبیب زاده شجاعی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رسول حبیب زاده شجاعی
مربی کارشناسی ارشد
shojaei@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shojaei/fa

مهران

مهران حجوانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مهران حجوانی
استادیار دکترای تخصصی
m-hajvani@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hajvani/fa

وحید

وحید حدادی

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
وحید حدادی
استادیار دکترای تخصصی
v-hadadi@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/v-hadadi/fa

علیرضا

علیرضا حسن زاده خوش طینت

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
علیرضا حسن زاده خوش طینت
مربی دکترای تخصصی
alireza-hasanzadeh-khoshtinat@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/alireza-hasanzadeh-khoshtinat/fa

وحید

وحید حسنی سنگانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
وحید حسنی سنگانی
مربی دکترای تخصصی
vahidhasani.s@gmail.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/vahidhasani/fa

ناصر

ناصر حسینقلی ارباب

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
ناصر حسینقلی ارباب
استادیار دکترای تخصصی
arbab@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/arbab/fa

مژگان

مژگان حسینی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
مژگان حسینی
استادیار دکترای تخصصی
mojgan-hoseini@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mojgan-hoseini/fa

سید حسین

سید حسین حسینی

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
سید حسین حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
s-hosein-hoseini@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-hoseini/fa

سیدحسین

سیدحسین حسینی زندآبادی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسین حسینی زندآبادی
مربی کارشناسی ارشد
s_hhoseini@iiau.ac.ir علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseini-zandabadi/fa

پژمان

پژمان حسینیون

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - کامپیوتر
پژمان حسینیون
مربی کارشناسی ارشد
p_hosseiniun@yahoo.com فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hosseiniun/fa

مریم

مریم حق بین

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
مریم حق بین
استادیار دکترای تخصصی
m-haghbin@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-haghbin/fa

سعید

سعید حق گو

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
سعید حق گو
مربی آموزشیار دکترای تخصصی
saied-haghgu@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/saied-haghgu/fa

احمد

احمد حکیم جوادی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
احمد حکیم جوادی
استادیار دکترای تخصصی
A.hakimjavadi@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hakimjavadi/fa