شیوا انصاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۹زمین شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامشهرعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

- سابقه تدریس در آموزش و پرورش منطقه ۴ شیراز از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹

- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال ۱۳۸۳ تاکنون

- انتخاب شده به عنوان استاد برتر در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

-  استاد مدعو گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

- مدیرگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال ۱۳۸۹ تا  ۱۳۹۲

- عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

- عضو نظام مهندسی معدن استان تهران از سال ۱۳۸۰ تاکنون

- عضو انجمن زمین شناسی امریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون

- عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، زمستان ۱۳۸۷

- عضو کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، زمستان ۱۳۸۹

- عضو هیات علمی و داوران دومین همایش علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، بهار ۱۳۹۰

-عضو هیات علمی و داوران ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،  ۱۳۹۴

-استاد مدعو گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از ۱۳۹۷ تاکنون